အေၾကာင္းအရာ: 

-ကၽြန္မကေတာ့ ကၽြန္မဘ၀ကိုကံေကာင္းတယ္လို႔ျမင္တယ္..ကၽြန္မရဲ႕မိဘေတြ၊ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ဆရာေတြနဲ႔ စာအုပ္ေတြနဲ ့ေနရလို႔ပါ..