အေၾကာင္းအရာ: 

- ဒီပန္းေလးကိုေကာၾကိဳက္ေကာၾကိဳက္ရဲ႕လားဟင္.­..နန္းၾကာ (ကိုစိုင္း)