အေၾကာင္းအရာ: 

-အဲ့ဒါဆို မာရီဒီအိမ္ကို စေရာက္ကတည္းကၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ထူးထူးဆန္းဆန္းေတြက ေဒၚေဒၚျမလုပ္တာပဲမလား (ေမဘယ္လ္မာရီျမင့္)