အေၾကာင္းအရာ: 

-အခုလိုမ်ိဳးကိုယ့္ေဘးနားမွာ အခ်ိန္ေပးျပီး႐ွိေနေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ (စပ္ခြန္မိုင္း)