အေၾကာင္းအရာ: 

ေစာနဲ႔အစ္ကို ဒီကေနထြက္သြားၾကမယ္ေနာ္ အေ၀းဆံုးကို ထြက္သြားၾကမယ္ေနာ္ အေစာက အစ္ကိုမ႐ွိရန္မေနနိုင္ဘူးေလ (ေစာကလ်ာ)