အေၾကာင္းအရာ: 

ေကာင္းတယ္ စပ္ခြန္မုိင္း ခ်စ္တဲ့သူေတြအကုန္လံုး ေသသြားေလ ေကာင္းေလပဲ ... (စကၠ)