အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာမ မာရီက ရုတ္တရက္ၾကီး သူေဌးၾကီးရဲ႕ သမီးမွန္းသိသြားေတာ့ စပ္ခြန္မိုင္း ကအျဖစ္မွန္ကို လက္မခံႏိုင္ေသးတာေနမွာပါ (ကိုမ်ဴးိေနာင္)