အေၾကာင္းအရာ: 

စကားကိုေျပာေနၾကအတိုင္းပဲ ေျပာပါသူေဌးေလး မာရီလည္းလိမ္ခ်င္လို႔ လိမ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး (ေမဘယ္လ္မာရီျမင့္)