အေၾကာင္းအရာ: 

ညီမေလး! ညီမေလး အရမ္းခ်စ္တဲ႔ဆရာမကို အစ္ကိုေခၚလာျပီေလ ညီမေလးရဲ႕ ညီမေလးထၾကည္႔ပါဦး (စပ္ခြန္မိုင္း)