အေၾကာင္းအရာ: 

-ဒီစံအိမ္ၾကီး မွာေမဘယ္လ္မ်ားေရာက္ေနမလားလို႔ကၽြန္ေတာ္လာၾကည့္တာပါ ၾကီးေမ (ေနဗလ)