အေၾကာင္းအရာ: 

ကိုေနဗလ ခမ္းတို႔ကိုလိမ္ညာလိုက္နိုင္လို႔ ၀မ္းသာေနလားဟင္ (ခမ္းမြန္)