အေၾကာင္းအရာ: 

တကယ္ေတာ့ နန္းၾကာရဲ ႔အေဖကို နန္းၾကာသြားမေတြ႕ႏိုင္လို႔စိတ္ပူေနတာပါ (နန္းၾကာ)