အေၾကာင္းအရာ: 

အစ္ကို အစ္ကိုက ရန္ကုန္ကို ဘာသြားလုပ္မလို႔လဲ မာရီျမင့္ကိုသြား႐ွာမလို႔လား (ေစာကလ်ာ)