အေၾကာင္းအရာ: 

-နင္ငါ့သမီးကို လုပ္ရဲတယ္ဟုတ္လား..ေသစမ္း ေသစမ္း..(သူေဌးကေတာ္ၾကီး)