အေၾကာင္းအရာ: 

-ခင္ဗ်ားကိုဒီလိုမလုပ္ခ်င္ဘူး..ဒါေပမယ့္ခင­္ဗ်ားမရွိမွ က်ဳပ္တစ္ေယာက္တည္းနန္းကိုပိုင္ဆိုင္ရမွာ.အ­ဲေတာ့ခင္ဗ်ားမရွိမွျဖစ္မယ္...(စကၠ)