အေၾကာင္းအရာ: 

နတ္သမီးေမေမ အစ္ကိုကဘာသေဘာလဲ အေစာကိုက်ေတာ့ ဘူတာ႐ံုလိုက္မပို႔ခိုင္းဘူး မာရီျမင့္ကိုက် လိုက္ပို႔ခိုင္းတယ္ (ေစာကလ်ာ)