အေၾကာင္းအရာ: 

မင္းဘာမွ မျဖစ္ရင္ရျပီေတာ္ျပီ မင္းသြားေတာ့...
အေစာေတာ္ေတာ့ အစ္ကိုတစ္ေယာက္ထည္းေအးေဆးေနမယ္ (စပ္ခြန္မိုင္း)