အေၾကာင္းအရာ: 

သူေဌးေလးကလည္း ေ႐႔ႊဖူးေလးကိုပဲ ဂ႐ုစိုက္မွာ မမေလးေစာကလ်ာကို အေရးေတာင္စိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး (ေဒၚျမသက္ေ၀)