အေၾကာင္းအရာ: 

ဟိုအမ်ိဳးသမီးက ကေလးေလးဆိုျပီး႐ွာေနတာ အဲ့ကေလးကဘယ္သူလဲ (မာရီျမင့္)