အေၾကာင္းအရာ: 

ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ ခမ္းေလးရဲ႔ ေျပာေနတဲ့ပံုစံေလးက ပြစိပြစိ နဲ႔အဘြားအိုေလး က်ေနတာပဲ (စိုင္းဇံ)