အေၾကာင္းအရာ: 

-ၿဂိဳလ္ဆိုးမေလး ငါ့အစီအစဥ္အားလံုးကိုဖ်က္ဆီးပ်က္တယ္...(ေစ­ာကလ်ာ)