အေၾကာင္းအရာ: 

စံအိမ္အေနာက္ဘက္ ေတာထဲမွာေနတဲ့ မိန္းမက သူေဌးေလးရဲ ႔ ကေတာ္လား (မာရီျမင့္)