အေၾကာင္းအရာ: 

ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔ေန႔ဆိုတာ ဒီေန႔ေတာ့ မလုပ္လိုက္ပါနဲ႔လို႔ ငါေတာင္းဆိုပါရေစ (စပ္ခြန္မိုင္း)