အေၾကာင္းအရာ: 

"တကယ္ေတာ့ ျမင္းစီးတယ္ဆိုတာျမင္းစီး၀တ္စံုေပၚမွာ မူတည္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျမင္းေပၚမွာ ထိုင္ျပီးစီးေနရတာကို တန္ဖိုး႐ွိေနတယ္ဆိုတာ မာရီသိခြင့္ရလိုက္တယ္" (မာရီျမင့္)