အေၾကာင္းအရာ: 

"ဟယ္ေ႐ႊဖူးေလးကေတာ္လိုက္တာ သႏၱာငါ့ညီမေလးက မေတာ္ဘူးလား...စာ႐ြက္ေတြေတာ့စုပ္ျပဲကုန္ပါ­ျပီ ဆရာမေတာ့ ဆူေတာ့မွာပဲ "(ေစာကလ်ာ)