အေၾကာင္းအရာ: 

ဒီေလာက္ျခံအက်ယ္ၾကီးထဲမွာ ဘာလို႔ဒီေနရာမွာမွ ပန္းေတြလာစိုက္ထားတာလဲ ( မာရီျမင့္ )