အေၾကာင္းအရာ: 

ဒီပန္းေတြခူးလို႔ရတယ္လို႔ မင္းကိုဘယ္သူေျပာလဲ ( စပ္ခြန္မိုင္း )