အေၾကာင္းအရာ: 

"ငါ႔နာမည္က ေစာကလ်ာ ဒီစံအိမ္ေတာ္ၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ႕ တာ၀န္အရွိဆံုး လူတစ္ေယာက္ပဲ..ငါက ဒီစံအိမ္ေတာ္ၾကီးရဲ႕ အရွင္သခင္..ဒီစံအိမ္ေတာ္ၾကီးထဲမွာ အေရးပါဆံုး လူတစ္ေယာက္ပဲ" (ေစာကလ်ာ)