အေၾကာင္းအရာ: 

"ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုတာ ခ်စ္ခ်င္လည္းခ်စ္မယ္ မုန္းခ်င္လည္းမုန္းမယ္ ဘယ္ေတာ႔မွေတာ႔ ပစ္ပယ္လို႔မရဘူး မပတ္သက္ခ်င္လို႔မရဘူး ငါနဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔မရဘူး" (Part-2, Seg-3)