အေၾကာင္းအရာ: 

"အျငိမ္းစားယူတာကေတာ့ ၂၀၀၉ ခုနွစ္က ယူတာေပါ့ ကၽြန္ေတာ္ အျငိမ္းစားယူတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ ရာထူးက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အၾကံေပးအရာ႐ွိပါ ဌာနမွာ ၁၉၆၅ ေမလသံုးရက္ေန ့ကတည္းက ၀န္ထမ္းျဖစ္လာေတာ့ အသက္က အရမ္းငယ္ေသးတာေပါ့ အဲ့ဒီကတည္းကေန မိုးေလ၀သဌာနမွာ အမႈထမ္းခဲ့တာ စုစုေပါင္း ေလးဆယ့္ငါးနွစ္ပါ ...ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀တစ္သက္တာအမွတ္ရစရာေတြ ကေတာ့ အမ်ားၾကီးေပါ့ ခက္တာက ေျပာစရာေတြအားလံုးကလည္း ရင္ထဲမွာခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတာပါ......." Part-1 (Seg-1)