အေၾကာင္းအရာ: 

"ပရဟိတ အလုပ္လုပ္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ အခက္အခဲအတားအဆီး မ်ိဳးစံုၾကံဳရတယ္..ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အားကိုးဆိုလို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ရွိတာမဟုတ္ဘူး ကၽြန္ေတာ္တို႔က သစၥာပဲဆိုရတာေလ..အဲလိုသစၥာဆိုတဲ႔အတြက္ ဒီအခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္တာ.." (Part-3)