အေၾကာင္းအရာ: 

"ဒီေခတ္က Data ေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ ပညာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္တြက္ေသာ္လည္းေကာင္း သူတို႔က Data(အခ်က္အလက္)ေတြ မ်ားမ်ားမွတ္ဖို႔သာလွ်င္ ဦးေနွာက္ကိုအလုပ္ေပးတယ္ တခုတခုကို ခံစားဖို႔က်ေတာ႔ အားနည္းကုန္ၾကတယ္" (Part-2)