အေၾကာင္းအရာ: 

ေက်ာင္းပညာက စာေရးတတ္ ဖတ္တတ္ေအာင္သင္ေပးလိမ့္မယ္၊သို႔ေသာ္ လူတိုင္းကစာသင္ေပးတိုင္း အသိပညာရွိတာမဟုတ္ဘူး.၊ကိုယ္ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀နဲ႕ပဲဆိုင္တယ္.........