ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနနဲ႔ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတို႔ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကမ္းရိုးတန္းငါးလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး စီမံကိန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးတို႔မွာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ကမ္းရိုးတန္းငါးလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ဖို႕ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေဒသက ျပည္သူေတြကိုယ္တုိင္ ပူးေပါင္းဝင္ေရာက္ ထိန္းသိမ္းဖို႕ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားတာပါ။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံနဲ႕ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ငါးႏွစ္တာစီမံကိန္း ေရးဆြဲျပီး ကမ္းရိုးတန္းေဒသျဖစ္တဲ့ ရခိုင္နဲ႔ တနသၤာရီတို႔မွာ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမွာ မိရိုးဖလာကမ္းနီးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေဒသခံေတြကို စည္းရံုးျပီး ဒီသယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးမွာ ပါဝင္လာေအာင္ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသခံေတြက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကိုပဲ မွီခိုေနရတာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးေနတယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။ 

အစိုးရဌာနနဲ႔ ျပည္သူလက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ဒီစီမံကိန္းကို  ရခိုင္နဲ႔ တနသၤာရီက ေက်းရြာရွစ္ခုမွာ ကြင္းဆင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာေတြမွာ လူထုအေျချပဳ ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔စည္းျပီး ကမ္းနီးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို စီမံခန္႔ခြဲတာ၊ ငါးဖမ္းဧရိယာေတြ သတ္မွတ္တာ၊ ငါးျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မြမ္းမံရာမွာ သင္တန္းေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ကမ္းရိုးတန္းေဒသ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ပုဇြန္ဖမ္းေတာင္သူ တစ္ဦးကလည္း သူ႔ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ေျပာျပပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကမ္းရိုးတန္းငါးလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး စီမံကိန္းလက္က်န္လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ကမ္းနီးပင္လယ္ျပင္ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဒတာမ်ားေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အြန္လုိင္းစနစ္အသံုးျပဳႏုိင္ေရးေတြ၊ ေရယာဥ္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 


 

Related News