လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မသန္စြမ္း သက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီး (၂/၂၀၁၉) သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားစိစစ္လက္ခံေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၊ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၊သူငယ္နာအေၾကာတင္းသူ၊ ပိုလီယိုအေၾကာေသသူစတဲ့မသန္စြမ္းသူေတြကို အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာသင္ၾကားေပးေနတာပါ။ သင္တန္းတက္ေရာက္မယ့္သူေတြကိုေတာ့ အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ(၄၅)ႏွစ္အထိသတ္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းသင္ၾကားေပးရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ မသန္စြမ္းသူေတြအေနနဲ႔ မိသားစုနဲ႔အျခားသူမ်ားအေပၚ မွီခိုလိုစိတ္ပေပ်ာက္ၿပီးမိမိကိုယ္ကိုရပ္တည္လိုစိတ္ေတြရွိၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ ေအာင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းသားေတြကေတာ့ EA 1, EA 2, ေဆးနိမ့္စစ္သည္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္မသန္စြမ္းသူေတြလည္းပါ၀င္တယ္လို႔ မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းအုပ္ ဦးေက်ာ္ဇင္ဦး ကေျပာပါတယ္။

မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ (၃)လသင္တန္းအျဖစ္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ဓါတ္ပံုသင္တန္း၊ တံဆိပ္ရိုက္သင္တန္း၊ ဆံသသင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတို႔ကိုသင္ၾကားေပးၿပီး (၁)ႏွစ္သင္တန္းအျဖစ္ ေရဒီယိုအီလက္ထရြန္နစ္သင္တန္းေတြကိုသင္ၾကားေပးေနတာပါ။သင္တန္းဆင္းၿပီး သင္တန္းသားေတြကို ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအလိုက္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းတက္ေရာက္တဲ့သူေတြကေတာ့ ဒီသင္တန္းကပညာေတြနဲ႔ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္ေအာင္၊ ရပ္တည္ ႏိုင္ေအာင္၊ ဘ၀တူမသန္စြမ္းသူေတြကိုျပန္လည္ကူညီႏိုင္ေအာင္ ဒီသင္တန္းကိုတက္ေရာက္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မသန္စြမ္း သက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းမွာသင္တန္းတက္ေရာက္သူေတြကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ စားရိတ္ၿငိမ္းတာ၀န္ယူၿပီး အိပ္ေဆာင္မွာေနထိုင္ေရးနဲ႔ နယ္မွသင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေတြအတြက္ အိမ္အျပန္ခရီးစရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 


 

 

Related News