လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းေတြရဲ႕သင္တန္းကာလကို(၃)လထိ ထပ္တိုးဖြင့္လွစ္သြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းေတြမွာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြကို လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကိုေတာ့ ရြာသာႀကီး စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုနဲ႔ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳေဆးရံု ေဆးခန္းေတြရဲ႕ ေထာက္ခံစာရရွိမွသာ တက္ေရာက္နိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းေတြမွာ လက္ရွိသင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုကို သင္တန္းကာလ(၃၅)ရက္နဲ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနၿပီး သင္တန္းရဲ႕လိုအပ္ ခ်က္အရသင္တန္းကာလကို(၃)လအထိ ထပ္တိုးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းေတြမွာ တက္ေရာက္မယ့္သင္တန္းသားေတြကိုေတာ့ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔အတြက္ အားကစားနည္းမ်ားအျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေတြလည္း သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းဆင္းၿပီးတဲ့ သင္တန္းသားေတြကိုလည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြက(၁)ႏွစ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြအတြက္ အခုလို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းေတြဟာ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး သင္တန္းခ်ိန္(၃)လထိတိုးတာဟာ အဆင္ေျပမႈပိုရွိတယ္လို႔ မူးယစ္ေဆးစြဲေရာဂါသုေတသနအသင္းမွ  ဥကၠ႒ပါေမာကၡေဒါက္တာေဂ်ာ္ထက္ဒိုးက ေျပာပါတယ္။ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းေတြရဲ႕သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုကို သင္တန္းကာလ(၃)လထိ ထပ္တိုးဖြင့္လွစ္တာကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မူးယစ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမွာ လာမယ့္ ေမလ(၂၀)ရက္စတင္ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။


 

Related News