တ႐ုတ္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံကအင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ႔အလုပ္သမားေတြဟာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံေတာက္ဘက္နဲ႔ေျမာက္ ဘက္ကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့  ပါ့မာတံတားကို အတူတကြတည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ ပါ့မာတံတားဟာ ပါ့မာျမစ္ကိုျဖတ္ၿပီးဘဂၤလားေဒ့႐ွၤ ႏိုင္ငံကို ေဒသႏွစ္ခုပိုင္းျခားထားၿပီး ဘက္စံုသံုးရထားလမ္း၊ ကားလမ္းတံတားျဖစ္ပါတယ္။ တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကအဆိုျပဳထားတဲ့ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးစီမံကိန္းအရ  တ႐ုတ္မီးရထားလမ္းတံတားအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႔က တည္ ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ တံတားစီမံကိန္းကို(၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာစတင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္အလုပ္သမားေတြနဲ႔အတူေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ေဒသခံအလုပ္ သမား(၂၀၀၀)ေက်ာ္ကိုငွားရမ္းၿပီးေလ့က်င့္ခဲ့ပါတယ္။ တံတားကို(၂၀၂၀)ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္မွာဖြင့္ႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ အဲဒီ တံတားေၾကာင့္ ျမစ္ကိုျဖတ္သန္းရမယ့္ၾကာခ်ိန္ တစ္နာရီေက်ာ္ကို(၁၅)မိနစ္နဲ႔ျဖတ္သန္းႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုလည္းျမွင့္ တင္ႏိုင္မွာပါ။ ဒီတံတားဟာေဒသကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ထရန္႕စ္အာ႐ွမီးရထားကြန္ရက္တစ္ေလွ်ာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုျမွင့္တင္ ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအတြက္အေရးပါတဲ့ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 

 

Related News