ထိခုိက္နစ္နာလြယ္သူမ်ားျဖစ္တဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးနုိင္ဖုိ႕နဲ႔ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႕ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက မတ္လ(၁၄)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ အခြင္႕အေရးမ်ားနွင့္ အခြင္႕အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း အၾကံေပးအစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္...

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ နုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အဓိကအခန္းက႑က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေနသူေတြျဖစ္တာေၾကာင္႕ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ သင္႕ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ႔ အလုပ္အကုိင္မ်ားရရွိေစဖုိ႕နဲ႕ အလုပ္သမားအခြင္႕အေရးမ်ားအျပည္႕အ၀ရရွိဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါ႕အျပင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္မႈေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ရရွိခံစားနုိင္ေစဖုိ႕အတြက္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေပးရမယ္လုိ႕ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္မႈေပးနုိင္ဖုိ႕ လုပ္ေဆာင္တဲ႔ေနရာမွာ အခုလုိ အာဆီယံ ေဒသတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားနွင္႕ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရး စီမံကိန္းေတြဟာလည္းအေရး ပါလာပါတယ္။ အဆုိပါစီမံကိန္းဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ေဘးကင္း လုံျခဳံျပီး သင္႕တင္႕မွ်တတဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေတြ ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစေရးေတြပါ၀င္တာေၾကာင္႕ ေကာင္းမြန္တဲ႔ စီမံကိန္း ျဖစ္တယ္လုိ႕  ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားနွင္႕ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရးစီမံကိန္းကုိ(၂၀၁၈) မွ(၂၀၂၂)အထိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာပါ။

အဆုိပါစီမံကိန္းဟာ အမ်ိဳးသမီး နွင္႕မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ  အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတဲ႔ EU- UN Spolight Initiative ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းရဲ႕ က႑တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အာဆီယံနုိင္ငံေတြမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႕ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကုိ ျပည္ပသုိ႕စနစ္တက် သြားေရာက္နုိင္ေရးအတြက္(၁၉၉၉)ခုနွစ္က စတင္ျပီး ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒနွင္႕ အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ရေအဂ်င္စီ(၂၇၃) ခုမွတစ္ဆင္႕ ထုိင္း၊စကၤာပူ၊မေလးရွားတုိ႕ အပါအ၀င္ နုိင္ငံေပါင္း(၁၈)နုိင္ငံအား ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိ စနစ္တက်ေစလႊတ္ေပး လ်က္ရွိတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

Related News