စကၤာပူအေျခစုိက္ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းေက်ာင္း SDH Institute (Singapore) မွ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို လာေရာက္ေခၚယူျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ကို လာမယ့္မတ္လ (၂၃)ရက္မွာ MICT Park မွာက်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီအစီအစဥ္ကို J&J Elixir(အဲလစ္ဇာ) Training and Consultancy Service မွ ဦးစီးက်င္းပတာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အလြယ္တကူရရွိနို္င္ရန္အတြက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားေသာ ျပည္တြင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

J&J Elixir Training and Consultancy Service က ျပည္တြင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အနာဂတ္ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းေတြ၊တကၠသိုလ္ေတြမွာတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေက်ာင္း၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားမွာလည္း လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသုံးခ်ႏိုင္တဲ့ပညာရပ္မ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားၾကီးရရိွမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News