မူးယစ္ဗဟိုနဲ႔ (UNODC)တို႔ပူးေပါင္းၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ တိုင္းတာၿပီးခဲ့မႈအေပၚ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈဟာ(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း ဟတ္တာ(၃၇၀၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ကထက္ (၉.၁)ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ တိုင္းတာၿပီးခဲ့မႈအေပၚ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊မူးယစ္ေဆး၀ါးျပတိုက္မွာ ဇန္န၀ါရီ(၁၁)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ ပ်ိဳးမႈဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း ဟတ္တာ (၃၇၀၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ကထက္ (၉.၁)ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့တယ္လို႔ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းမွာလည္း(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကတန္(၅၂၀)ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ကထက္ (၅.၃)ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္း ထုတ္လုပ္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ဘိန္းစိုက္ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း၊ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ေျပာင္းလဲ လာတဲ့စိုက္ပ်ိဳးမႈပုံစံေတြဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္သူေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ မူးယစ္ဗဟိုအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူေျပာၾကားပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံအရ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔သက္ေရာက္မႈတို႔ကို အကဲျဖတ္သိရွိႏိုင္သလို ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေတြရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးမႈပုံစံေတြနဲ႔အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္  လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သိရွိရမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ဒီအစီရင္ခံစာထုတ္ၿပန္ၿခင္းအခမ္းအနားကို မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္တဲ့ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ေအာက္ရွိ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲ ေစတတ္တဲ့ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္တာဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ အသီးသီးက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံတမန္ေတြ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲေတြ၊ UNODCရုံးက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ဧည့္သည္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုစစ္တမ္း အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္တဲ့အခမ္းအနားကို (၂၀၀၁)ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္ဆို (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကေတာ့ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနား မလုပ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ (၂၀၀၆)ခုႏွစ္က ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအနိမ့္ဆုံးကို ေရာက္ရွိခဲ့ေပမယ့္  ေနာက္ပိုင္း (၂၀၁၃)ခုႏွစ္အထိျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ရာ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္က ျပန္လည္က်ဆင္းဖို႔ ဦးတည္လာခဲ့ပါေသးတယ္။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး မႈဟာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဟတ္တာ (၅၅၀၀၀)ရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဟတ္တာ (၄၁၀၀၀)သာရွိခဲ့ၿပီး (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တရားမ၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈနဲ႔ထုတ္လုပ္မႈေတြ (၂၀၁၇)၊(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ (၂)ႏွစ္ဆက္ တုိက္ေလ်ာ့က်လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News