၂၀၁၈ခုနွစ္အတြင္းမွာေတာ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔မွာ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိေလးၾကိမ္ အထိက်င္းပနုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၅)ရက္ကေန ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ရက္ အထိ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း၊ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း၊န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းနဲ႔ ဒႆမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းဆုိျပီ ေလးၾကိမ္က်င္းပနုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ သတၱမၾကိမ္ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၅)ရက္ကေန မတ္လ(၃၀)ရက္အထိ က်င္းပခဲ႔ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ (၂၂)ရက္ၾကာ က်င္းပနုိင္ခဲ႔ကာ လစ္လပ္သြားတဲ႔ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ နုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရတဲ႔ ဦး၀င္းျမင့္က ကတိသစၥာျပဳျခင္းနဲ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္ ေတြကုိေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေဝး ကုိ ရက္ေပါင္း (၃၂)ရက္ၾကာက်င္းပခဲ႔ျပီး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း (၁၉၁)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း (၆၂၈)ခု ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး အဆို (၉)ခု တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ကာ အတည္ျပဳအဆို (၂)ခုႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္အဆို (၇)ခုတို႔ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကုိ (၃၃)ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၀၆)ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း(၁၈၄)ခုနဲ႔ အဆုိ(၄)ခုတင္သြင္းနုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
  
အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းအျဖစ္ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြ ကုိေတာ့ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ(၁၄)ရက္ကေန ဇြန္လ(၂၁)ရက္ အထိျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဆုိပါအ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ အစည္းအေ၀းကုိ(၁၁)ရက္တာက်င္းပနုိင္ခဲ႔ကာ လစ္လပ္ေနတဲ႔စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေနရာအတြက္ ဦးစုိး၀င္းကုိ ခန္႔အပ္ျခင္းနွင့္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးေနရာအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကိုေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ျခင္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ (၁၈)ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ႔ကာ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း (၁၀၉) ခု ေမးျမန္း ေျဖၾကားျခင္း၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း (၂၄၅) ခု ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီး အဆို (၁) ခုႏွင့္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းအဆို (၁) ခု အပါအဝင္ အဆို (၁၃) ခု တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳအဆို (၄) ခု၊ မွတ္တမ္းတင္အဆို(၃)ခု၊ အတည္မျပဳ အဆို (၁) ခုနဲ႔ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္မသင့္ အဆို (၁) ခု တို႔ အပါအ၀င္ တင္သြင္းၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ အဆို (၄) ခု က်န္ရွိခဲ႔ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔လည္းအ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ (၁၈)ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၈၆)ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း(၁၂၄)ခုနဲ႔ အဆုိ(၁)ခုတင္သြင္းနုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 

န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းေတြကိုေတာ႔ ဇူလုိင္လ(၂၃)ရက္ကေန စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္ျပဳလုပ္ခဲ႔ႀကျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ (၂၃)ရက္က်င္းပခဲ႔ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာ၀န္မ်ားကုိ ရယူထားတဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္း ခုိင္သန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ႔ ဦးတီခြန္ျမတ္ထံလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြရယူေရးစတဲ႔ ကိစၥေတြကုိေဆြးေႏြး အတည္ျပဳျခင္း ေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ႀကပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ  (၁၉) ရက္က်င္းပခဲ့ၿပီး  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၂၃) ခု ေမးျမန္း ေျဖၾကားျခင္း၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း (၂၁၄) ခု ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဆို (၁၁) ခု တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳအဆို (၆) ခု၊ မွတ္တမ္းတင္အဆို (၅) ခု တို႔ ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ (၁၉)ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၈၇)ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း(၁၅၄)ခုနဲ႔ အဆုိ(၁)ခုတင္သြင္းနုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

(၂၀၁၈)ခုနွစ္အတြက္ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ႔ တဲ့ဒႆမပံုမွန္အစည္းအေ၀းေတြကုိေတာ့၂၀၁၈ခုႏွစ္ နုိ၀င္ဘာလ (၁၂)ရက္ကေန ဒီဇင္ဘာလ(၂၁)ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဆုိပါအစည္းအေ၀းကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ အစည္းအေ၀းကုိ(၁၁)ရက္ျပဳလုပ္ခဲ႔ကာ ၀န္ၾကီးဌာနအသစ္တစ္ခုတုိးခ်ဲ႔ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပည္ပ ေခ်းေငြရယူေရး၊ျမိဳ႕နွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ျပင္ဆင္ဖြဲ႔ စည္းျခင္းအပါအ၀င္ ဥပေဒေရးရာ နွင္႕အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ လေပါင္း(၃၀) လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္းေတြကုိေဆာင္ရြက္ခဲ႔ ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒႆမပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ္ (၁၇) ရက္ က်င္းပခဲ႔ျပီး ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း (၁၂၇)ခု ေမးျမန္း ေျဖၾကားျခင္းေတြနဲ႔ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း (၄၃၈) ခု ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဆို (၉) ခု တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳအဆို (၃) ခုနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္အဆို (၃) ခု တို႔ရရွိခဲ႔ကာ တင္သြင္းၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ အဆို (၃) ခု က်န္္ရွိခဲ႔ပါတယ္။အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔ဒႆမပံုမွန္အစည္းအေ၀းကုိ (၁၇)ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ႔ကာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၀၅)ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း(၁၀၂)ခုနဲ႔ အဆုိ(၁)ခုတင္သြင္းအတည္ျပဳနုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ (၂၀၁၈)ခုနွစ္အတြင္း စာရင္းအင္ဥပေဒ၊ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ သစ္ေတာဥပေဒတုိ႔အပါအ၀င္ ဥပေဒ(၃၆)ခုကုိ ျပ႒ာန္းနုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ ဥပေဒၾကမ္းေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံလူမြဲခံယူျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းတုိ႔အပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္း(၂၄)ခုကုိထုတ္ျပန္နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News