ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္၊ က်ိဳက္ဒံုၿမိဳ႕၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနမွ စာၾကည့္တိုက္မွဴးဟာ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စြမ္းရည္နဲ႕ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျပည့္ဝေစဖို႕ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္း (Mobile Library)ကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ေတြမွာ အပတ္စဥ္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးတာေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြစာဖတ္တဲ့ အေလ့အထ ေကာင္းေတြ ရရိွလာေစရန္၊ စာဖတ္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္နဲ႕ စာေပမွရရိွသည့္အက်ိဳးေက်းဇူး ဗဟုသုတေတြ ရ႐ွိေစရန္၊ လူအမ်ားနဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့အခါ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေတြ တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News