အခု စစ္တမ္းကိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE) က ေကာက္ယူခဲ႕တာျဖစ္ျပီး စက္တင္ဘာ(၂၈)ရက္ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့  အစိုးရသက္တမ္း၀က္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏သေဘာထားအျမင္ စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တမ္းမွာ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူ(၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ဒီမိုကေရစီ အျပည္႔အ၀ရဖို႕ အေရးၾကီးတယ္လို႔ ေျဖဆိုထားျပီး (၁၈)ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ႔ မသိရွိေၾကာင္းေျဖဆိုထားပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အျပည္႔အ၀ရဖို႔ အဓိကေဆာင္ရြက္ရမယ္႔ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး  ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိ႔ ေျဖဆိုၾကပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ စီးပြားေရးကိုအဓိကေဆာင္ရြက္ရမွာလို႔ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္စီက ေျဖဆိုထားျပီး  (၁၃)ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလို႔ ေျဖဆိုထားပါတယ္။ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ႔ မသိရွိဘူးလို႔ အခုစစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာ ႏိုင္ငံေရးအေပၚစိတ္ပါ၀င္စားမႈကေတာ႔ ေလ်ာ႔က်လာေၾကာင္း အခုစစ္တမ္းက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ (၃၈)ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားတယ္လို႕ေျဖဆိုထားျပီး ႏိုင္ငံေရးကို မသိရွိသူက ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္းရိွတယ္လို႕သိရပါတယ္။က်န္တဲ႕ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းထဲမွာ တစ္၀က္က ႏိုင္ငံေရးကို လံုး၀ စိတ္မ၀င္စားပဲ က်န္တဲ႔ တစ္၀က္ကေတာ႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စိတ္မ၀င္စားဘူးလို႕ ေျဖဆိုထားပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားေၾကာင္းေျဖဆိုသူေတြထဲမွာ ၄၃ရာခိုင္ႏႈန္းက ျမိဳ႕ျပကျဖစ္ျပီး ၃၅ရာခိုင္ႏႈန္းက ေက်းလက္ေနသူ ေတြလို႕ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္တုန္းက စစ္တမ္းမွာေတာ႔ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စား သူ (၄၃)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ႕ျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္စစ္တမ္းမွာေတာ႔ (၅၈)ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိခဲ႕တယ္လို႕သိရပါတယ္။ PACE ရဲ႕ အခု သေဘာထားစစ္တမ္းကိုေတာ႔ ျပီးခဲ႕တဲ႕ေမလအတြင္း တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္(၁၄)ခုက ျမိဳ႕နယ္(၂၁၄)ခု ၊ ေက်းရြာအားျဖင္႔ (၄၀၀) ေက်ာ္မွာရွိတဲ႕ လူဦးေရ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ကိုေမးျမန္း ေကာက္ယူခဲ႕တာလို႕ ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာစာရင္းအင္းနည္းအရ တြက္ခ်က္ျပီး က်ပန္းေမးျမန္းထားတာျဖစ္လို႕ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ သေဘာထားနဲ႕ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ျပီး အခုစစ္တမ္းဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုျပီးေကာင္းမြန္တဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

 

Related News