ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္းကို ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၆၀/၂၀၁၈)ျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၀)ပါ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င္႔သုံးျပီး သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၄(ဂ)ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၁၆(က)တို႔အရ ၁၃၈၀ ျပည့္္ႏွစ္္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ (၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ နို၀င္ဘာ ၃ ရက္)စေနေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္လပ္ေနသည့္ ေအာက္ပါ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းျပျပဳလုပ္မည့္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေၾကညာပါတယ္။

လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕နယ္၊ လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္တို႔မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပသြားမယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) အတြက္ႏွင္႔ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ တမူးျမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ သပိတ္က်င္းျမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ႏွင္႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိပါတယ္။

 

 

Related News