ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔  မိမိတုိ႔ရရွိတဲ႔လုပ္အားခေတြကုိ ျမန္မာနုိင္ငံကမိသားစုေတြထံ ျပန္လည္ပုိ႔ေပးရာ (၅)ႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၁၅၀၀) ေက်ာ္အထိ ရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ပုိ႔ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ခဲ႔တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သ႔ူအင္အား၀န္ႀကီးဌာန ရုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ျပည္ပနုိင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစုုလႊဲပုိ႔ေငြမ်ား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ စီး၀င္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာသြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကေန  ေနရပ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံကုိ မိမိတုိ႔ရရွိတဲ႔ ေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔လ်က္ရွိရာ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ရရွိတဲ႔ စာရင္းေတြအရ ျမန္မာအလုပ္သမား (၁ဒႆမ၇)သန္းကေန ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၁)ရက္အထိ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၅၆၈ ဒႆမ ၉၀၂)သန္းေက်ာ္ကုိ လႊဲပုိ႔ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကုိ ၁၉၉၀ခုႏွစ္က စတင္ျပီး ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကုိ ေစလႊတ္ခဲ႔ရာထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံနဲ႔ ဂ်ပန္နုိင္ငံတုိ႔အပါအ၀င္ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကုိ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ အေရအတြက္ဟာ (၃)သန္းခန္႔ရွိၿပီး၂၀၁၄ခုနွစ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာေကာက္ယူမႈ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျပည္ပကုိ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္သူ အေရအတြက္ဟာ လူဦးေရရဲ႕ (၁၀)ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ႔ (၅)သန္းေက်ာ္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခုလႊဲပုိ႔ေငြပမာဏဟာ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကုိ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ႔ အလုပ္သမားဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News