အေၾကာင္းအရာ: 

-စိန္ေဂဟာမိသားစုႏွင့္Customerမ်ား၏ (၆)ၾကိမ္ေျမာက္စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ