အေၾကာင္းအရာ: 

-၁၉၇၅-၁၉၇၉ ခုႏွစ္ဓာတုေဗဒ/ကုန္ထုတ္ဓါတုေဗဒေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ န၀မအၾကိမ္ေျမာက္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ