အေၾကာင္းအရာ: 

-ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္ ေလ့က်င့္ေရးအလယ္တန္းေက်ာင္း သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲ၊ လမ္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ စံုညီပြဲေတာ္