အေၾကာင္းအရာ: 

-iMyanmar House.com ရဲ႕Sittwe Water Front Project စီမံကိန္း

-နဂါး ႏွစ္ေကာင္ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း RC- ၁ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား