အေၾကာင္းအရာ: 

Media Gathering In Yangon ""Let's Make A Wish For 2018"" By Air Asia